Przejdź do treści

Akty prawne

AKTY PRAWNE

  •  Wymagania ogólnobudowlane:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ze zm.);

 

  • Zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu środki spożywcze:

• Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149  ze zm.);

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dot. zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165.1 z 30.04.2004 r. ze zm.);
• Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UEL 139 z 30.04.2004 r. ze zm.);

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

• Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

  •  Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) - nieobowiązujące, ale wskazane jako materiał pomocniczy przy projektowaniu;

• Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą:

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.   poz.160)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);
• Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

  • Punkty i zespoły przedszkolne:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

• Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych;

• Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

  • Żłobki i kluby dziecięce:

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2016 r. poz.157 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.);

• Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;

• Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1

 

  • Placówki wsparcia dziennego:

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1630)

• Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;

•Akty prawne wyszczególnione w punkcie 1