Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych a także w związku z Ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 91/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Sochaczewie przy, ul. Romualda Traugutta 18, informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: sochaczew@psse.waw.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Danuta Radzanowska tel. 46 862-22-66 wew. 225; sochaczew.iod@psse.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. Wykonywania zadań statutowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.);
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018 r. poz. 151);
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018 r. poz. 108);
 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018 r. poz. 143);
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018 r. poz. 122);
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.);
 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134);
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017 r. poz. 149);
 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.);
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.);
 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);
 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia i ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;

- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

- ewentualnym źródle pozyskania danych;

- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

- planowanego okresu przechowywania danych  

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.