Przejdź do treści

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością


W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sochaczewie, w komórkach organizacyjnych prowadzących czynności inspekcyjne oraz w komórkach współpracujących wdrożony jest system zarządzania jakością (SZJ) zgodny z Normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności - wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Za utrzymanie odpowiedniego i aktualnego poziomu SZJ odpowiedzialny jest Główny Specjalista ds. Sytemu Jakości.

Za przeprowadzanie kontroli zgodnie z obowiązującymi procedurami kontroli odpowiedzialnych jest 5 Kierowników Technicznych.

System Zarządzania Jakością opisany jest w Księdze Jakości, która dostępna jest dla Klientów PSSE w Sochaczewie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał i wdrożył Politykę Jakości.
Mierzalne cele jakościowe ustalone są co roku na przeglądzie zarządzania.

Wdrożonych jest 9 Procedur Ogólnych ujednoliconych dla całego woj. mazowieckiego:
- PON-01 Nadzór na dokumentami i zapisami,
- PON-02 Szkolenia,
- PON-03 Audit wewnętrzny,
- PON-04 Działania korygujące, zapobiegawcze i sprzężenia zwrotne,
- PON-05 Postępowanie z wyposażeniem,
- PON-06 Skargi i odwołania,
- PON-07 Zakupy,
- PON-08 Zachowanie poufności i ochrona praw własności klienta,
- PON-09 Przegląd zarządzania.

Kontrole sanitarne przeprowadzane są zgodnie z procedurą kontroli obowiązującą w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przeprowadzane są planowane i udokumentowane audity wewnętrzne we wszystkich komórkach organizacyjnych wykonujących czynności inspekcyjne, jak również obserwacje kontrolerów w terenie podczas sprawozdania czynności inspekcyjnych, w celu utrzymania właściwego poziomu sprawowanie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego.

Gwarantowane jest Klientowi zachowanie poufności i ochrona praw jego własności na każdym etapie przeprowadzanych czynności inspekcyjnych.

Zgłaszane przez Klientów skargi, wnioski, odwołania, zażalenia, interwencje, przyjmowane są i rozpatrywane zgodnie z procedurą i aktualnymi przepisami.

Systematycznie podnoszony jest poziom wiedzy personelu PSSE na szkoleniach systemowych i merytorycznych oraz poprzez samokształcenie.

System zarządzania jakością jest poddawany przez Dyrektora PSSE w Sochaczewie przeglądom zarządzania, w celu upewnienia się, że jest on nadal skuteczny i odpowiedni.