Przejdź do treści

HŻŻiPU Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

Rejestracja i zatwierdzanie zakładów

 

 

Podstawa prawna:
art. 61, art. 62, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.)

 

Obowiązkowi zatwierdzenia podlegają zakłady, które:
 1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego;
 2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
 3. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6 ww. ustawy;
 4. działają na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

 

Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do niżej wymienionych podmiotów, które podlegają jedynie rejestracji:
 
 1. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności;
 3. obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstwa agroturystyczne;
 5. podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. apteki, punkty apteczne i hurtownie farmaceutyczne określone przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklepy zielarskie;
 8. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzający do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 9. producenci gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 10. zakłady prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 11. zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 12. podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną;
 13. podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego.
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów są zobowiązane złożyć podmioty działające w sektorze spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, znajdujące się już pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów lub o dokonanie zmian w rejestrze zakładów do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności.
 
 
 
Właściwym w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania:
 1. obiektów lub urządzeń ruchomych jest państwowy powiatowy inspektor właściwy ze względu na siedzibę zakładu;
 2. obiektów lub urządzeń tymczasowych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń.
 
Właściwym w sprawach rejestracji urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.
 
 
Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów składa się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej.
 
W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.
 
Wniosek zawiera:
 1. imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  1. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
  2. numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 3. określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Do wniosku dołącza się, w przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych - wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia.
 
Wzór wniosku o rejestrację i zatwierdzenie zakładu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wyprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2007 r., Nr 106, poz.730) –
wzory wniosków do pobrania w zakładce "Pliki do pobrania"        
Brak rejestracji lub zatwierdzenia zakładu podlega karze pieniężnej nakładanej przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego, na wniosek państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 
Zatwierdzenie zakładu dokonywane jest na podstawie kontroli przeprowadzonej w zakładzie przez przedstawiciela państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w trakcie której sprawdzane jest spełnienie przez zakład wymagań higienicznych (tj. funkcjonalność, ilość pomieszczeń oraz ich wyposażenie, podłączenie punktów wodnych do sieci wodno-kanalizacyjnej, stan sanitarno-techniczny) oraz dokumentacji zakładu (w tym. m.in. projekt technologiczny, aktualny wynik badania wody, umowa na wywóz odpadów, dokumentacja dobrej praktyki higienicznej GHP i dobrej praktyki produkcyjnej GMP, instrukcje i procedury systemu jakości oparte na zasadach HACCP, orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych).
 
Ogólne wymagania higieniczne, jakie muszą być spełnione w produkcji i obrocie żywnością określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
Zgodnie z art. 5 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 przedsiębiorcy są zobowiązani do opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury na podstawie zasad systemu HACCP w ramach której przedsiębiorca może sam we własnym zakresie ustalić metody i sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznej.
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
 
Państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności:
 1. prowadzi rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt,
 3. wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów,
 4. wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów.
 
Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie interesantów odbywa się w dniach:

poniedziałek – piątek, w godz. 8:00 - 15:00, pokój nr 103, I piętro
telefon kontaktowy: 46 862 22 66 (wew. 226 lub 231)
e-mail: sochaczew@psse.waw.pl
e-mail: sochaczew.shz@psse.waw.pl
 
 
 
 
Podstawy prawne:
Wykaz aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków (wykaz aktów prawnych nie jest źródłem prawa – wykaz spełnia jedynie rolę pomocniczą i informacyjną)
kliknij w link:  http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=5&id=10