Przejdź do treści

HŻŻiPU Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Gospodarstwa działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną roślinną, a także działające w ramach dostaw bezpośrednich podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną – rozumianą jako produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, obejmującą między innymi: produkcję, uprawy, zbiory produktów roślinnych takich jak warzywa, owoce, grzyby, zboża oraz zbieranie runa leśnego

ZOBOWIĄZANE SĄ

do złożenia w siedzibie właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

We wniosku należy umieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
  • numer identyfikacji podatkowej NIP,
  • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych ARiMR,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą,
  • określenie rodzaju i zakresu działalności, w tym rodzaje żywności, która ma być przedmiotem produkcji i obrotu,
  • określenie lokalizacji gospodarstwa, czy miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie.

Ponieważ brak wpisu do rejestru grozi karą pieniężną, zwracamy się z prośbą do podmiotów prowadzących na terenie powiatu sochaczewskiego produkcję pierwotną i/lub dostawy bezpośrednie o złożenie odpowiednich wniosków do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie ul. Romualda Traugutta 18 w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.00.

W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z pracownikami PSSE w Sochaczewie pod nr tel. 46 862 22 66 wew. 226