Przejdź do treści

Wymagania dla zakładów fryzjeskich kosmetycznych i odnowy biologicznej

WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH, ODNOWY BIOLOGICZNEJ

 
Do zabiegów używa się narzędzi:
 • sprawnych technicznie,    
 • czystych, dezynfekowanych,
 • sterylizowanych (dotyczy narzędzi mogących naruszać ciągłość tkanek)
 
Uwaga!
Wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, mogące powodować naruszenie ciągłości tkanek po każdym użyciu należy poddać dezynfekcji, myciu oraz sterylizacji.
 
Preparaty i środki dezynfekcyjne
 • Przechowywanie preparatów i środków dezynfekcyjnych powinno być w oryginalnych opakowaniach lub w opakowaniach zastępczych oznakowanych etykietą zawierającą:
 • nazwę preparatu,
 • producenta/ wytwórcę,
 • termin przydatności do użycia,
 • Sporządzane roztwory należy oznakować datą ich sporządzenia oraz imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej w/w roztwór.
 • Preparaty myjąco-dezynfekcyjne lub dezynfekcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta zapoznając się ze sposobem użycia i kartą charakterystyki produktu oraz ściśle przestrzegając parametrów (stężenie roztworu i czas działania preparatu), które zapewniają jego skuteczność w stosunku do drobnoustrojów znajdujących się na narzędziach, urządzeniach, powierzchniach roboczych.
 • Wszystkie preparaty i środki dezynfekcyjne stosowane w zakładzie muszą posiadać etykietę w języku polskim.

 

Postępowanie z narzędziami
 • Narzędzia po każdym kliencie poddaje się działaniu preparatu dezynfekcyjnego i przechowuje się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.
 • Jeśli do podgalania stosuje się małe maszynki, koniecznie muszą być one jednorazowe.

 

Dezynfekcja narzędzi i sprzętu
 • Do dezynfekcji należy używać preparaty dopuszczone do obrotu, o spektrum działania stosownym do zagrożenia, tj.: bakteriobójczym, prątkobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym.
 • Należy ją przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, uwzględniając parametry działania stosowanych preparatów (stężenie, czas, zakres działania).
 • Preparaty należy przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, powinny posiadać karty charakterystyki.
 • Roztwory użytkowe powinny być oznakowane: nazwa preparatu, data przygotowania.

 

Bielizna czysta i brudna
 • Przy świadczeniu usług używa się wyłącznie bielizny czystej.
 • Zapas bielizny czystej powinien być w zakładzie w wystarczającej ilości.
 • Bieliznę jednorazowego użytku należy stosować jednokrotnie, a następnie traktować jako odpad komunalny.
 • W przypadku używania standardowych ręczników wielokrotnego użytku (bawełnianych, frotte) dla każdego klienta musi być użyty ręcznik czysty. Po użyciu u jednego klienta ręcznik musi trafić do prania. Pranie bielizny brudnej wielokrotnego użytku powinno odbywać się poza zakładem.
Postępowanie z odpadami
 • Odpady komunalne - są to odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
 • Odpady niebezpieczne o właściwościach „zakaźnych” - są to odpady zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych żywych organizmów.
 • Odpady komunalne powinny być gromadzone w zamykanych pojemnikach, zaopatrzonych w worki foliowe.
 • Odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach umieszcza się w sztywnych, zamykanych pojemnikach (np. żyletki).
 • W przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych należy podpisać umowę na odbiór w/w odpadów z firmą posiadającą wymagane zezwolenie.

 

Odpady niebezpieczne
 • procedura postępowania z w/w odpadami,
 • prawidłowy sposób ich gromadzenia (zamykane, sztywne pojemniki),
 • umowa na ich odbiór,
 • karty przekazania do spalenia.

 

Procedury
W przypadku świadczenia usług, w trakcie wykonywania których może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich należy wdrożyć i stosować procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151), które dotyczą:
 • sposobu postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich,
 • zasad stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji,
 • sposobu przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych.
Wentylacja i klimatyzacja
 • W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń,
 • Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia,
 • W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy zapewnić: odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Zakaz palenia
We wszystkich zakładach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Oznakowanie słowne oraz graficzne powinno być umieszczone w widocznym miejscu.

 

 

Dopuszcza się
 • sprzedaż w wydzielonym miejscu preparatów kosmetycznych
 • podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

 

Najczęstsze nieprawidłowości
 • brudne szczotki, grzebienie, końcówki do maszynek,
 • nieopisane wanienki z preparatami do dezynfekcji narzędzi,
 • nieporządek na stanowisku pracy,
 • brak stosowania odzieży ochronnej podczas wykonywania usług.