Przejdź do treści

HKN Istotne dla przedsiębiorców

Istotne informacje dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność usługową z zakresu – fryzjerstwo, kosmetyka, tatuaż i odnowa biologiczna.
 
Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności.
Wskazać należy, że obecnie brak jest obowiązującego aktu prawnego, który określałby szczegółowe wymogi dla obiektów świadczących usługi z zakresu fryzjerstwa, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31 poz. 273) straciło swoja moc prawną. Brak jest również informacji o terminie wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia. Istnieje natomiast projekt, który można znaleźć na stronach internetowych (np. https://legislacja.rcl.gov.pl).
Rozpoczęcie działalności usługowej w ww. zakresie wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),które określa, m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.
Jeżeli zakład nie będzie zlokalizowany w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność usługową, wówczas należy uzyskać zgodę Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na ten cel.
Przed rozpoczęciem działalności opinię sanitarną może wydać właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnię, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników). Rzut i przekrój pomieszczeń powinien być opatrzony legendą oraz nazwą i adresem inwestycji.
Uwaga!
Posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.
Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym
w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane
w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej tereny wymagana jest zgoda Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).
Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).
Organy kontrolne nie wskazują producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielkość należy dostosować do ilości sterylizowanego sprzętu, dlatego też wybór należy do osoby kupującej i stosującej urządzenie.
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi
z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151)podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury te powinny regulować sposób postepowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.