Przejdź do treści

HKN Ekshumacje - wymagania

EKSHUMACJA
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA JEJ DOKONANIE
DOKUMENTY, WARUNKI PRZEPROWADZANIA
Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko - sądowych.
Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają:
 • art.15 ust.1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 poz. 912.),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz.1783),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz. 405).
Zgodnie z powyższymi przepisami w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i powinna być przeprowadzana we wczesnych godzinach rannych.
O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który sprawuje nadzór nad ekshumacją.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok po uzyskaniu zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego.
Uprawnionymi osobami do pochowania zwłok, są:
 • pozostały małżonek,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna:
 • w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
 • we wczesnych godzinach rannych,
 • o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
 • przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina zmarłego),
 • o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, takie jak: cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjiozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje (bezpłatnie), po rozpatrzeniu złożonego wniosku, właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Wszelkie informacje dotyczące ekshumacji i przewozu ekshumowanych zwłok są udzielane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.
Wnioski o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków do pobrania.