Przejdź do treści

HDiM Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Obowiązujące podstawy prawne regulujące zasady organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:
• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452);
 
Uzupełniające przepisy regulujące wymagania higieniczno-sanitarne:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
 
Podstawowe definicje wypoczynku:
Zgodnie z art. 92a. 1. Ustawy o systemie oświaty ,, Ilekroć w art. 92b–92t i art. 96a jest mowa
o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży
w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych
oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności
w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku”.
2. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.
Art. 92c. 1. Organizatorami wypoczynku mogą być:
1) szkoły i placówki;
2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.);
3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
a) niezarobkowym albo
b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Art. 92d. 1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku.
Art. 92e. 1. Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni.
 
Wymogi dotyczące organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży określone zostały
w ustawie o systemie oświaty - art. 92a - 92t oraz art. 96a.