Przejdź do treści

EPN Opinie

Opinie dla podmiotów leczniczych

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 23 listopada 2018 roku jednolitego tekstu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie podaje:

Podmioty lecznicze zostały zwolnione m.in. z obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr opinii sanitarnej wydawanej w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zarówno przy wpisie podmiotu do rejestru jak i wpisie zmian w rejestrze).

W miejsce ww. dokumentu, podmiot składa organowi prowadzącemu rejestr wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej.

Ważne! Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).

Podmioty lecznicze zostały zwolnione jedynie z przedkładania stosownego dokumentu (potwierdzającego wykonanie powyższych obowiązków) podczas składania wniosków do organu prowadzącego rejestr.

Jednocześnie informuję, iż zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Dokumentację projektową należy uzgodnić w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, w trybie art. 3 pkt 2a lub 34 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie pod adresem: sochaczew.zns@psse.waw.pl