Przejdź do treści

PRODUKTY BIOBÓJCZE

PRODUKTY BIOBÓJCZE

 
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udostępnia się na rynku i stosuje produkty biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót (art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.
 Opakowanie, klasyfikacja i oznakowanie produktów biobójczych
W obrocie mogą znajdować się produkty biobójcze wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach jednostkowych, wykluczających możliwość pomyłkowego zastosowania do innych celów, a w szczególności w celu spożycia przez ludzi.
Produkty biobójcze powinny być klasyfikowane i oznakowane zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.