Przejdź do treści

CHEMIKALIA

CHEMIKALIA

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad przepisami ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych, a także:
 • rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. rozporządzenie CLP)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych (tzw. rozporządzenie PIC),
 • rozporządzenia (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów
 
W ramach przeprowadzanej kontroli u wprowadzającego substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają, czy zostały dopełnione m.in. następujące obowiązki:
 • rejestracja substancji (u producentów importerów);
 • informowanie Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o mieszaninie niebezpiecznej lub mieszaninie stwarzającej zagrożenie, wytwarzanej lub sprowadzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • czy podmiot wprowadza do obrotu (lub stosuje) niebezpieczne/stwarzające zagrożenie substancje chemiczne (mieszaniny lub wyroby je zawierające) wymienione w Załączniku XVII rozporządzenia REACH, podlegające ograniczeniom lub zakazom i czy spełniają warunki ograniczenia;
 • czy podmiot wprowadza do obrotu (lub stosuje) substancje (czy też mieszaniny je zawierające) wymienione w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH, podlegające procedurze udzielania zezwoleń;
 • czy podmiot wprowadza do obrotu substancje (samodzielnie bądź w mieszaninach) znajdujące się na liście kandydackiej do załącznika XIV;
 • sposób, miejsce przechowywania produktów chemicznych, stan techniczny opakowań;
 • wymagania wynikające z w art. 221 § 1-3 Kodeksu pracy (odpowiednie oznakowanie, spis stosowanych produktów).
 
Karta charakterystyki
Gdy oceniana jest karta charakterystyki sprawdzane jest czy format i układ karty oraz czy jej zawartość jest zgodna z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH. Ponadto, w przypadku wprowadzających do obrotu czy przechowywane są informacje, na podstawie, których sporządzono kartę, przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji lub mieszaniny.
 
Ocena oznakowania
Ocena oznakowania obejmuje szczegółową analizę etykiety, której wygląd po 1 czerwca 2015r. regulują art. 17-32 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jej spójność z odpowiednimi sekcjami karty charakterystyki. Etykieta produktu będącego w obrocie na terytorium RP powinna być sporządzona w języku polskim.
 
Stosowanie substancji lub ich mieszanin przez dalszych użytkowników
 
Dalszy użytkownik, czyli osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędąca producentem i importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, podczas prowadzonej działalności zawodowej. 
Konsumenci ani dystrybutorzy nie są dalszymi użytkownikami.
Substancje i mieszaniny chemiczne występują w środowisku pracy nie tylko w wielkich zakładach przemysłowych. Farby, kleje, czy chemia gospodarcza stanowią źródło potencjalnych zagrożeń chemicznych.
 
Przedsiębiorco przede wszystkim:
 • Poznaj stosowane w Twoim zakładzie substancje i mieszaniny chemiczne oraz dowiedz się jakie zagrożenie mogą spowodować?
 • Zadbaj, aby wykaz wszystkich substancji i mieszanin znalazł się w „spisie stosowanych substancji i mieszanin chemicznych” (Kodeks pracyart.221§2)
 • Nie dopuszczaj do sytuacji, w której niebezpieczne chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, paliwa) są przechowywane w nieoznakowanych pojemnikach (§1 art. 221 Kodeksu pracy).
 
Powiadom pracowników o zagrożeniach:
 • Udostępnij pracownikom karty charakterystyki stosowanych przez nich chemikaliów. Zwróć szczególny nacisk na sekcję 4 (pierwsza pomoc) oraz sekcję 8 (środki kontroli ryzyka). Sprawdź instrukcje bhp/stanowiskowe uwzględniające informacje zawarte w kartach charakterystyki (art. 237§ 2 Kodeks pracy).
 • Uwzględnij czynniki chemiczne w ocenie ryzyka (§ 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych).
 • W razie potrzeby przeprowadź badania i pomiary stężenia czynników chemicznych
  w środowisku pracy dla substancji, dla których wyznaczono wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), a z wynikami badań zapoznaj pracowników.
 
Zwróć uwagę, czy:
 • na opakowaniach substancji i ich mieszaninach obowiązują piktogramy zgodne z rozporządzeniem CLP,
 • etykieta produktu będącego w obrocie na terytorium RP powinna być sporządzona w języku polskim. Podobnie jest z kartą charakterystyki.
Masz prawo żądać od swojego dostawcy tak sporządzonych etykiet i kart.