Przejdź do treści

SZKODLIWE CZYNNIKI BEKTERIOLOGICZNE

SZKODLIWE CZYNNIKI BEKTERIOLOGICZNE

 

Ocena ryzyka zawodowego w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych, zawiera:
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia;
 • Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia;
 • Środki ochrony zbiorowej;
 • Środków ochrony indywidualnej i ich przechowywanie w wyraźnie oznakowanym miejscu;
 • Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków spożywania posiłków i napojów w wydzielonych pomieszczeniach;
 • Zapewnienie pracownikom właściwych pomieszczeń, urządzeń higieniczno-sanitarnych, środków higieny osobistej, środków do odkażania skóry lub błon śluzowych (w przypadku konieczności ich stosowania);
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego oraz innych znaków ostrzegawczych;
 • Stosowanie znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym;
 • Plan postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia;
 • Badania na obecność szkodliwego czynnika biologicznego (tam, gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne);
 • Warunki bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych pojemników;
 • Procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
 • Warunki odkażania, czyszczenia, w razie konieczności niszczenia odzieży, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, które uległy skażeniu szkodliwym czynnikiem biologicznym;
 • Szkolenia dla pracowników mających kontakt ze szkodliwym czynnikiem biologicznym,
 • Zaproponowanie uodpornienia przy użyciu dostępnych szczepionek (w przypadku pracowników wykonujących prace związane z narażeniem na szkodliwy czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 lub 4 zagrożenia);

Wzór znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym

Wzór znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym