Przejdź do treści

CZYNNIKI SZKODLIWE WYSTEPUJACE W ŚRODOWISKU PRACY

CZYNNIKI SZKODLIWE WYSTEPUJACE W ŚRODOWISKU PRACY

 

 • Wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy przez uprawnione laboratoria;
 • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w pełnym zakresie ich występowania;
 • Karty badań i pomiarów, w których na bieżąco są wpisywane wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych;
 • Podejmowane działania zapobiegawcze w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami normatywów higienicznych;
 • Informowanie pracowników o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz udostępnianie wyników pracownikom.
Badania i pomiary środowiska pracy
Art.227 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności obowiązek:
 • przeprowadzania na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów
 • udostępniania ich pracownikom.
Wykaz normatywów higienicznych w środowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Zasady i częstotliwość przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności /§ 3 ww. rozporządzenia/.
W przypadku występowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego lub pyłu, z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, badania i pomiary wykonuje się:
 • co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS)
 • co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS /§ 4 ww. rozporządzenia/.
W przypadku występowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla którego została ustalona wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego (NDSP), pracodawca wykonuje we własnym zakresie pomiary ciągłe stężenia tego czynnika /§ 5 ww. rozporządzenia/.
W przypadku występowania czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, badania i pomiary wykonuje się:
 • co najmniej raz na sześć miesięcy - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
 • co najmniej raz na trzy miesiące - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS /§ 6 ust. 1 ww. rozporządzenia/.
W przypadku narażenia na pył zawierający azbest, badania i pomiary wykonuje się co najmniej raz na trzy miesiące. jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczyły 0,5 wartości NDS, częstotliwość ta może być zmniejszona do jednego pomiaru na sześć miesięcy /§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia/.
Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia:
 • czynników chemicznych lub pyłów, o których mowa w § 4, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat,
 • czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, o których mowa w § 6, wykonanych w odstępie co najmniej sześciu miesięcy pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów /§ 7 ww. rozporządzenia/.
W przypadku występowania mikroklimatu zimnego albo gorącego badania i pomiary wskaźników mikroklimatu wykonuje się:
 • raz w roku
 • raz na dwa lata - jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8 -godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy /§ 12 ww. rozporządzenia/.
Badania i pomiary szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka wykonuje się:
 • co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN)
 • co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN /§ 13.1 ww. rozporządzenia/
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonanych w odstępie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów/§ 13.2 ww. rozporządzenia/.
Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.