Przejdź do treści

WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY

WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY

Wymagania ogólne:
 • Aktualność orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, które są wydane przez uprawnionego lekarza wykonującego badania profilaktyczne pracowników;
 • Stosowanie się do zaleceń lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami;
 • Prowadzenie rejestru chorób zawodowych oraz zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej;
 • Opracowanie i zapewnienie ocen i dokumentacji ryzyka zawodowego oraz informacji o sposobie informowania pracowników o ryzyku zawodowym;
 • Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń i urządzeń pracy oraz usuwanie na bieżąco ze stanowisk pracy odpadów produkcyjnych;
 • Zapewnienie i dostępność dla pracowników instrukcji bhp;
 • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przewidzianych na danym stanowisku pracy;
 • Zapewnienie znaków nakazujących stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
 • Zapewnienie i utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych, odpowiednich do liczby zatrudnionych pracowników oraz prowadzonej działalności;
 • Zapewnienie pracownikom odpowiednich posiłków i napojów;
 • Zapewnienie systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.