Przejdź do treści

Dla Przedsiębiorcy / Pracodawcy

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY/PRACODAWCY

 
Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli
(art.79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U.  2016, poz. 1829)

W ramach nadzoru pracownicy inspekcji sanitarnej kontrolują pracodawców pod względem:
  • zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami,
  • oceny zdrowotnej warunków środowiska pracy,
  • wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (fizyczne, chemiczne, biologiczne) występujących w środowisku pracy, oceniając poziom narażenia zawodowego na stanowiskach pracy,
  • prawidłowości prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrów czynników i procesów rakotwórczych,
  • prawidłowości sporządzania oceny ryzyka zawodowego wynikającą z zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
  • utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego zakładów pracy,
  • przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika,
  • poprawności składowania, magazynowania i oznakowania niebezpiecznych substancji/mieszanin chemicznych stosowanych w działalności zakładu uwzględniając zalecenia zawarte w karcie charakterystyki,
  • zapewnienia odpowiednich warunków pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
  • zakazu wprowadzania do obrotu lub wytwarzania środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.