Przejdź do treści

Program ograniczania zdrowotnych następst palenia tytoniu w Polsce

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsceokreśla priorytetowe cele i zadania na lata 2014-2018, przy opracowaniu których brano pod uwagę działania związane z redukcją zagrożeń wynikających z palenia tytoniu w Polsce oraz dotychczasowe doświadczenia w zakresie realizacji działań profilaktycznych ukierunkowanych na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na dym tytoniowy, aktualną sytuację epidemiologiczną, a także obowiązujący stan prawny wynikający z treści art. 4 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.)

Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu Polsce wpisuje się w politykę zdrowotną państwa zmierzającą do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych, marginalizacji zjawiska palenia tytoniu oraz głębokich przemian w świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

Cel główny:

  • Ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim.

Cele  szczegółowe:

  • Zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie
  • Zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej
  • Tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania  używania tytoniu w Polsce
  • Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży
  • Zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie
  • Zwiększenie liczby osób rzucających palenie.