Zatwierdzenie lub rejestracja zakładu

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać zatwierdzenie lub rejestrację zakładu:

  1. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
  4. Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
  5. Akt własności lub Umowa najmu lokalu.
  6. Projekt technologiczny.
  7. Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
  8. Sprawozdanie z badań wody.
  9. Umowa na wywóz odpadów stałych.
  10. Protokół z badania technicznej sprawności działania wentylacji mechanicznej.