Zadania Oddziału

Zadania:

  1. Opiniowanie i uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  2. Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia)
  4. Uczestniczenie w odbiorach obiektów budowlanych różnego przeznaczenia
  5. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów i zakładów przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykułów spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy)
  6. Wydawanie opinii i dokonywanie odbiorów gabinetów lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej
  7. Dokonywanie odbiorów zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych
  8. Wydawanie opinii celem przedłożenia do ARiMR i Urzędu Pracy
  9. Udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
  10. Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami