Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zakres działalności Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Sochaczewie, to:
 1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego - w restauracjach i zakładach małej gastronomii oraz zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego - w stołówkach pracowniczych, domach opieki społecznej, żłobkach, stołówkach szkolnych i przedszkolach, internatach, na koloniach i wszystkich innych placówkach żywieniowych.
 3. Ocena prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności i prowadzenia działań instruktażowo - edukacyjnych, z zakresu higieny żywienia, w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
 4. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności.
 5. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji kosmetyków i ich obrotu.
 6. Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli.
 7. Podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu
  z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF. 
 8. Podejmowanie działań mających na celu wycofanie z obrotu niebezpiecznych kosmetyków w ramach sieci systemu RAPEX.
 9. Współpraca z sekcją epidemiologii w zakresie prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w przypadku zatruć pokarmowych oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie.
 10. Podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych w zakładach sektora spożywczego.
 11. Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowo wybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji żywności, żywienia zbiorowego lub sprzedaży środków spożywczych.
 12. Przygotowywanie decyzji w sprawie 
  • cofnięcia zatwierdzenia zakładów
  • zatwierdzenia,
  • warunkowego zatwierdzenia,
  • przedłużenia warunkowego zatwierdzenia,
  • zawieszenia zatwierdzenia,
   działających w sektorze spożywczym (w tym środków transportu żywności) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.
 13. Prowadzenie rejestru zakładów sektora spożywczego podlegających urzędowej kontroli nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz uaktualnianie na bieżąco danych w nim zawartych.
 14. Uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 15. Opracowywanie planów pracy i zamierzeń Oddziału oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.