Przejdź do treści

Akty prawne

Podstawowe akty prawne:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

UWAGA :Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2016, poz. 296 z późn.zm.), jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/proces.xsp w dziale „Proces legislacyjny” jak również na stronie Rządowego Centrum Legislacji http://www.rcl.gov.pl

Akty prawne stosowane w działalności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Przepisy prawne

1

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U z 2017r.,poz. 1261)

2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach

o wykroczenia (Dz. U. z 2016r. , poz. 1713, z późn. zm.)

3

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002r.

w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

(t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 603

4

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002r.

w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014r., poz. 282)

5

Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń

(Dz. U. z 2015r., poz. 1094, z późn. zm.)

6

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

7

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

(Dz. U. z 2015r., poz.1526)

8

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.)

9

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017r., poz. 1201)

10

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

(Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.)

11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. Nr 36, poz. 203)

12

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

( Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.)

13

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003r. Nr 6,, poz. 69 z późn. zm.)

14

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

15

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2012r., poz. 204 z późn. zm.)

16

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129)

17

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.

18

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(Dz. U. z 2016r., poz. 157)

19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

(Dz. U. z 2014r., poz. 925)

20

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.)

21

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.)

22

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.)

23

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 922)

24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży z Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

(Dz. U. Nr 262, poz. 2604)

25

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie praktycznej nauki zawodu

(Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)

26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016r., poz. 1509)

27

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.)

28

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015r., poz. 1422)

30

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2017r., poz. 1332)

31

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289)

32

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(Dz. U. z 2017r., poz. 957)

33

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

34

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(Dz. U. z 2016r., poz. 2047)

35

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności

(Dz. U. z 2017r., poz. 1226)

36

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach

(Dz. U. z 2016r., poz. 884 z późn. zm.)

37

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077 z późn. zm.)

38

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji

(Dz. U. z 2015r., poz. 1483)

39

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r., w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016r., poz. 1730)

40

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(DZ. U. z 2017r., poz. 1348)

41

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

(Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

42

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r., poz. 1203 z późn. zm.)

43

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012r., w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2015r., poz. 450)

44

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z wystąpieniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1488)

45

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz. U. Nr 33, poz. 166)

46

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach

(Dz. U. Nr 40, poz. 469)

47

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2016r., poz. 452)

48

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych

(Dz. U. z 2016r., poz. 187 z późn. zm.)

49

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

(Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)

50

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

(Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

51

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej

(t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

52

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016r., poz. 1602)

53

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121)

54

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328)

55

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

56

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r.

w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

57

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r., poz. 1866 z późn. zm.)

58

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

(Dz. U. z 2014r., poz. 1184)

59

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 2067)

60

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

(Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

61

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

(Dz. U. z 2012r., poz. 739

62

Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Warszawa czerwiec 2016

63

PN-EN 1729-1:2016-02

Meble-krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych – Część 1: Wymiary funkcjonalne

64

PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję

65

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862)

66

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie

(Dz. U. z 2016r. , poz. 176 z późn. zm.)

67

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 23)

68

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów, oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U z 2015r., poz. 1368)

69

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. , poz.1144)

70

Ustawa z dnia 3 stycznia 2017r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.)

71

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

(Dz. U. z 2016r., poz. 1492)

72

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 2216)