Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania:

  • prowadzenie postępowania administracyjnego wynikającego z zadań PWIS jako organu I i II instancji w sprawach z zakresu higieny dzieci i młodzieży
  • współpraca i nadzór merytoryczny w zakresie zadań bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami nauczania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez PSSE
  • zbieranie i analiza danych oraz sporządzanie odpowiednich opracowań i wniosków z zakresu zadań HDiM, dotyczących:

- warunków środowiska fizycznego placówek oświatowo - wychowawczych,
- ergonomii mebli szkolnych i przedszkolnych
- zasad higieny pracy umysłowej uczniów
- warunków organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi warunkami sanitarno - higienicznymi placówek objętych nadzorem (Kuratorium Oświaty, organami prowadzącymi placówki, innymi służbami i inspekcjami)