Przejdź do treści

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży (HDiM) - pokój nr 013

Renata Gajda - St. Asystent

 

Zakres działania:

W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego HDiM - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczące w szczególności:

 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku
 • higieny procesów nauczania i wychowania
 • higieny wypoczynku i rekreacji

Obszar działania:

 • Żłobek
 • Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
 • Szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne
 • Szkoła wyższa
 • Placówki całodobowe: internaty
 • Placówki pracy pozaszkolnej: MDK, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogrody jordanowskie, kluby i świetlice środowiskowe, itp.
 • Placówki rekreacji i wypoczynku: zimowiska, kolonie letnie, obozy stacjonarne i obozy pod namiotami, wypoczynek w miejscu zamieszkania "Lato w mieście"/"Zima w mieście", Zielone szkoł

   

Kryteria oceny stanu sanitarnego placówek:

 • funkcjonalność budynków
 • stan techniczny oraz bieżącej czystości i porządku w obiekcie oraz w stosunku do wyposażenia
 • warunki do utrzymania higieny osobistej użytkowników placówek
 • ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych
 • higiena pracy umysłowej
 • dostępność infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
 • warunki w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych
 • warunki w zakresie profilaktycznej opieki medycznej dla uczniów w szkołach