Akty prawne

Wykaz aktów prawnych

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1261)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1257)

Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz. U.2016 poz. 1488)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1117)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r poz. 957)

Badania i pomiary środowiska pracy

 • art. 227 § 1 ust.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2017 poz. 1348)

Choroby zawodowe

 • Art. 235 do art. 2371 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.)

Substancje chemiczne i ich mieszaniny

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII.

Prekursory narkotykowe kat. 2 i 3 oraz środki zastępcze

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.783).