Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Sekcja Higieny Pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną pracownika przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych
ze środowiskiem pracy.
Główne zadania:
 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy;
 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • Kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
 • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3;
 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje chemiczne i ich mieszaniny oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej;
 • Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów;
 • Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;
 • Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;
 • Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN;
 • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;

 

 

Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych:
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych
 • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia
Współpraca z:
 • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
 • Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku
 • Państwową Inspekcją Pracy
 • Organami Samorządu Terytorialnego