Zadania Oddziału

Zadania:

  1. Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kontrola stanu sanitarno - technicznego urządzeń służących do jej ujmowania, uzdatniania i przesyłania do odbiorców.
  2. Pobieranie próbek wody do badań zleconych oraz w ramach prowadzonego nadzoru.
  3. Gromadzenie, analiza i ocena wyników badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz informowanie producentów i konsumentów o jakości wody.
  4. Prowadzenie kontroli w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach użyteczności publicznej m. in.: hotele, motele, pokoje gościnne, baseny kąpielowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej, ustępy publiczne, tereny rekreacyjne oraz inne obiekty tj.: apteki, obiekty kulturalne i sportowe, cmentarze, zakłady pogrzebowe itp.
  5. Nadzór w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego i higienicznego środków komunikacji publicznej, dworców i przystanków.
  6. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie ekshumacji oraz sprowadzanie z zagranicy zwłok lub szczątków ludzkich oraz nadzór nad wykonywaniem tych czynności.
  7. Opiniowanie warunków sanitarnych przy organizacji imprez masowych oraz regulaminów utrzymania czystości i prządku na terenie gminy.
  8. Współpraca z administracją samorządową oraz innymi instytucjami w celu poprawy stanu sanitarnego powiatu.
  9. Rozpatrywanie skarg i zażaleń.