AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

20.02.2018

Zaproszenie do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” w ramach realizacji programu edukacyjnego „Ars czyli jak dbać o miłość”

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Szkoła wolna od używek”.

         Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały, bądź realizują, program edukacyjny „ARS czyli jak dbać o miłość”.

           Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży.

      Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.

          Prace konkursowe należy przesłać w terminie, do dnia 16 kwietnia 2018 roku, do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sochaczewie, ul. Traugutta 18. Będą one oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym.

          Uprzejmie informujemy, że wszelkie dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.szkolawolnaoduzywek.pl

 

W załączeniu:

1. Regulamin konkursu

14.02.2018

SPOTKANIE EDUKACYJNE „STOP DOPALACZOM”

Realizując zadania wynikające z porozumienia, zawartego w dniu 19 lipca 2017 r. pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie a Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie, dotyczącego współpracy w zakresie przeciwdziałania wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych na obszarze powiatu sochaczewskiego, w dniu 7 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy w Sochaczewie zostało przeprowadzone szkolenie kierowane do grona pedagogicznego szkół z terenu gminy Sochaczew. Szkolenie dotyczyło problematyki zażywania oraz obrotu tzw. środkami zastępczymi oraz narkotykami.

W trakcie szkolenia pedagogom wskazano skalę problemu zażywania środków odurzających przez młodzież oraz jak istotne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi stanowią środki zastępcze. Ponadto podczas szkolenia omawiana była charakterystyka środków zastępczych, w tym postaci, w jakich występują; wybrane zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień z punktu widzenia praktyka - specjalisty uzależnień oraz procedury prawne związane z problematyką środków psychoaktywnych.

Uczestnicy spotkania wysłuchali następujących wykładów:

  • „Przestępczość narkotykowa i obrót środkami psychoaktywnymi”- prezentację wygłosił Komendant Powiatowej Policji w Sochaczewie, mł. insp. Michał Safjański;
  • „Niebezpieczeństwa wśród nieletnich płynące z zażywania dopalaczy” - prezentację wygłosił Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddziału Terenowego w Sochaczewie, Pan Sławomir Szadkowski;
  • „Chrońmy młodzież przed dopalaczami” - prezentację wygłosił Starszy asystent, PSSE w Sochaczewie, Pani Renata Gajda.